THE WAY by A. Pena, coa colaboração de M. Harris

THE WAY

 THE SECRET OF THE CAMINO OF SAINT JAMES

Solpor. Pena Lopesa

 THE CELTS OCCUPY THE COUNTRY RANGING FROM SUNSET IN SUMMER TO WINTER

Ephorus of Cyme frg 30 b12 ca 350 BC

J T Koch Q-Celtic

Ἐκ τῆς Ἰταλίας φασὶν ἕως τῆς Κελτικῆς καὶ Κελτολιγύων καὶ Ἰβήρων εἶναί τινα  ὁδὸν Ἡράκλειαν καλουμένην, δι᾽ ἧς ἐάν τε Ἕλλην ἐάν τε ἐγχώριός τις πορεύηται, τηρεῖσθαι ὑπὸ τῶν παροικούντων, ὅπως μηδὲν ἀδικηθῇ· τὴν γὰρ ζημίαν ἐκτίνειν καθ᾽ οὓς ἂν γένηται τὸ ἀδίκημα. Ἀριστοτέλης ΠΕΡΙ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ ΑΚΟΥΣΜΑΤΩΝ 85

fivela de Bragança

They Say that there is a way called “The Heraclean” from Italy as far as the celts [North of Italy], Celtoligians [Marselle] and Iberians, through which, if it pilgrimages a Greek or a native, he is guarded by the inhabitants, that no harm may befall him; and that they exact punishment from those through whom such harm comes. Aristotle. De Mirabilibus auscultationibus [cf.  A. Pena San Andrés de Teixido (2006), 9-10]

Heraclean WayOf course, it is not the work of Aristotle himself, but from the peripathetic School. These notes are evidently the fruit of direct an accurate observation)

A WAY WRITTEN IN THE SKY

via láctea

For astronomers of antiquity (Davies) the sun, going through Gemini, gets his chariot in the constellation of the Auriga

Milky Way

and crossing through the desert -an area without visible-star, he arrives to the resplendent spot of flok of the Shepherd Euritión: The Milky Way

ortro

The sun went on in Canis Major, where Sirius, with a characteristic red evil glow , was the two-headed shepherd dog named Orto, brother of Cerberus […]

geryon

[…] reaching up to Geryon, or Orion; the owner of the celestial herd: a giant with two legs, three trunks, three heads and three [or six] arms.

helios
The myth recounts the march of Hercules (in his 10th labor), following the sun by the desert, to Erutia, “Red Island” in the West, to rob the cows of Geryon. Angry the hero by the heat of Helios, raising his bow, shot his arrows to the sun.

hercules
Taken mercy on Hercules, Helios lend his Golden Bowl, or cauldron, which was in the Land’s End (Finisterre), to the hero for crossing the Atlantic ocean

ortokill
So Hércules was able to reach the Atlantic island, and kill the dog Orto

Heracles_Geryon_Louvre_F55The hero killed the shepherd Euritión too, and helped by Menecio, shepherd of the Hades, pierced with an arrow Geryon and stole the cows of the Milky Way

fibela de Braganza

This happened in his tenth labor. The third century BC luso-galician long crossbar fibula (lost), so called Braganza’s Brooch purchased by the British Museum, for one million two hundred thousand pounds. The iconographical program represents, pars pro toto, the twelve labors of Hercules.

calixdepas

Kalix Depas

Apollo Grannos. Santo Graal

Apollo Grannos. Sancto Graal

fernandoII

KING FERNANDO II OF GALIZA AND LEÓN

TORREHERCULThe General Chronicle of king Alfonso X “The Wise” (XIII century) recounts that when the giant Geryon terrorized the people of this land, Hercules came to help them. after three days of fighting Hercules defeated and slew the giant.

TORREHERCULES

He buried his head on a hill on which he set up the Tower of Brigantia

PART TWO

CIESONE

The Island

ISLAND OF ETERNAL YOUTH

herbeira
The so called “Checkpoint Herbeira, second highest cliff in continental Europe, facing the stormy Ocean. St. André of Teijido [Single place in Galiza with white cows]

“The Celts occupy the country ranging from the sun set in summer to winter”
Ephorus of Cyme frg 30 b12 ca 350 BC

hp photosmart 720
Here, according to the belief of the Celts, you can see the path of the sun to their abode…

Boeclin Campos Elíseos

Arnold-Bocklin Elisian Fields

… and last shelter of souls

illabicuda

Arnold-Bocklin Elisian Fields

An Island, a beaked island

brion
, a brión, “high mountain”

boeclinilla
where rises as a heavenly Jerusalem, Bero Briga “the Upper House” of the Celts – the briga, castro, ‘hillfort’, of impenetrable walls and golden gates that no alive person can pass-.

boeclin

Arnold-Bocklin Idyll

In each era, every Finisterre, “Land’s End”, names the misty island in its own way, ‘Land of Women’, ‘Crystal Island’.

ciesone

Mácaron Nésoi, “Island of the Blessed”, Tír Na NÓg, “Island of Eternal Youth”… ‘Avalon’, Isle of Apples, ‘Hesperia Island”

cies2

Insulae Deorum “Island of the Gods”, the name for the Cies Islands … the ‘Fortunate Islands “the Canaries, Madeira and Cape Verde”, also the Brittia island of Procopius, etc.

PART THREE

triskelone
THREE STEPS OF THE SUN

solone

The sun orbits the earth in three steps (Pena 2004) in the first step takes possession of the sky; in the second step takes possession of the sea, and in the third one, penetrating the sun the interior of the earth takes possession of the Other World .

soltres

Newgrange. Brú na Bóine, Co Meath .Trisquel sobre a pedra dá cámara. ca. 300Bc.

3 His three timeless steps,  filled with ambrosia […]

trinitario4

3 […] For sure He is who holds the three elements, the Sky [the Sea] and Earth.

4 […] For this reason, in the upper region of the sky, the Son has a superior name, and has an inferior [name], and also has a third name: the Father […];

  1. The man who glorifies Vishnu, crosses two of the steps taken by the god, but can not follow him in the third step [ where no alive person can go]; and neither fast-flying birds are able to reach his limit.

6 In its circular revolutions […] is like a huge wheel that moves in different directions: forever young, but never ever is as a child […] Ríg Veda , Anuvaka1 SuktaXV

PART FOUR

DOLMEN NÓRDICO1

THE STONE BOAT

promptemaembarqueaoalen

Souls of people and animals arrive at Land’s End, at the Atlantic beaches, to take the boat that  will take them “a bom porto”, to Paradise.

nao3

[…] following the Sun. Following The Solar Ship

solarship

Following in the footsteps of the Sun

footprints

Descending to his boat, the Sun transforms its rays into footprint projected and engraved on the rocks

pes2

Footprints that show the WAY to the seaside

augasasntas

…to the sands of Aguas Santas “Holly Waters”

augasantas3

Footprints pointing souls THE WAY to the Sands of Paradise Arenas Paradisi

barco5

where the ship awaits. Addressing the Souls to his vessel, settling into their place, they march to the Beyond , always assisted by  psychopomps agents

psicopompitos

“They imagine that the souls of the dead are transported to that island. On the coast of the continent there dwell under Frankish sovereignty, but hitherto exempt from all taxation, fishers and farmers, whose duty it is to ferry the souls over. This duty they take in turn. Those to whom it falls on any night, go to bed at dusk; at midnight they hear a knocking at their door, and muffled voices calling. Immediately they rise, go to the shore, and there see empty boats, not their own but strange ones, they go on board and seize the oars. When the boat is under way, they perceive that it is laden choke-full, with her gunwales hardly a finger’s breadth above water. Yet they see no one, and in an hour’s time they touch land, which one of their own craft would take a day and a night to do. Arrived at Brittia, the boat speedily unloads, and becomes so light that she only dips her keel in the wave. Neither on the voyage nor at landing do they see any one, but they hear a voice loudly asking each one his name and country. Women that have crossed give their husbands’ names”.  Procopius

Nomen Omen. Punta Herminia

Nomen Omen. Punta Herminia. A Crunha

THE STONE BOAT

A BARCA DE PEDRA

Coñece as claves secretas do pasado pagano e presente cristián do Camiño e a orixe dos seus santuarios máxicos. Vídeo elaborado por André Pena, historiador e arqueólogo do Concello de Narón, para a Concellería de Turismo.

English version

in-progress page

Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl
This entry was posted in Institutional Archaeology. Bookmark the permalink.

2 Responses to THE WAY by A. Pena, coa colaboração de M. Harris

  1. Pingback: Turismo do Concello de Narón, video-libro O Segredo do Camiño de Santiago e de Santo André de Teixido / Turismo do Concello de Narón, video-livro O segredo do Caminho de Santiago e de Santo André de Teixido | Fidalgos de Narón

  2. Pingback: Turismo do Concello de Narón, video-libro O Segredo do Camiño de Santiago e de Santo André de Teixido / Turismo do Concello de Narón, video-livro O segredo do Caminho de Santiago e de Santo André de Teixido | Fidalgos de Narón

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s